Kočijev gekon

Latinski naziv: Mediodactylus kotschyi
(Steindachner, 1870)